Bookmark and Share

PRAVIDLA: PBHL 2016

Vydáno dne 01. 04. 2016 (2194 x přečteno)

Oficiální pravidla pro PBHL 2016.


Pravidla

Podboubínské hasičské ligy

 

Obsah:

 

 1. Organizace Podboubínské hasičské ligy
 2. Účast
 3. Rozsah soutěže
 4. Termíny a začátky soutěží
 5. Organizace soutěže
 6. Způsob provedení požárního útoku
 7. Technické podmínky
 8. Měření času
 9. Startování
 10. Hodnocení soutěží
 11. Celkové vyhodnocení PBHL
 12. Podmínky pro pořadatele soutěže
 13. Pojištění soutěží

 

 

1. Organizace Podboubínské hasičské ligy

 

 • Rada Podbobínské hasičské ligy je složena ze zástupců pořadatelů jednotlivých soutěží.

 

 • Pořadatelem soutěže je organizace ( SDH ).

 

 • Soutěžící v PBHL musí mít v den soutěže dovršen 15-tý rok věku.

 

 

 

2. Účast

 

 • Soutěže  se mohou zúčastnit všechna družstva SDH a HZS ČR, hasičské vz. Jednoty, podnikové a jiné z celé ČR i ze zahraničí, na základě přihlášky k jednotlivým soutěžím v kategoriích muži a ženy.

 

 • Soutěží se v kategoriích ženy a muži.

 

 

3. Rozsah soutěže

 

 • Soutěže se zúčastní družstva, které se prezentují do konce přijímání přihlášek pořadatelem.

 

 • Stanoveným začátkem soutěže se rozumí nástup soutěžních družstev na začátku soutěže v určeném čase.

 

 • Startovné uhradí družstvo při prezenci k soutěži. Výše startovného může činit maximálně 200 Kč za jedno soutěžní družstvo.

 

 

 • Čas soutěže určuje pořadatel soutěže v pozvánce a zajistí jeho dodržení.

 

 • Do seriálu Podboubínské hasičské ligy může být zařazeno maximálně 7 soutěží.

 

 

4. Termíny a začátky soutěží

 

 • Termíny soutěží schvaluje rada PBHL na základě dohody s pořadateli.

 

 • Družstva si mohou  rezervovat startovní pořadí v diskuzi na webových stránkách PBHL (www.firesport.eu). Rezervace začíná dva týdny před soutěží, vždy v sobotu ve 14:00 hodin a končí  den před soutěží v 19:00 hodin. Pořadatelé jsou povinni těmto rezervacím vyhovět a po uzavření rezervace nesmí provádět úpravy. Úpravy v pořadí lze provádět jen po dohodě všech velitelů družstev.  Ve chvíli nástupu bude startovní pořadí definitivně uzavřeno.

 

 • Nejpozději v den začátku rezervací startovního pořadí musí být zveřejněna pozvánka na soutěž (zajistí pořadatel).

 

 • Závěrečné vyhodnocení ročníku PBHL proběhne v termínu poslední soutěže.

 

 

 

5. Organizace soutěže

 

 • Soutěž začíná nástupem soutěžních družstev v předem stanoveném čase.

 

 • První soutěžní útok následuje po konci nástupu družstev.

 

 • Uspořádání a organizaci jednotlivých kategorií rozhoduje pořadatel.

 

 • Družstvo může na soutěži startovat pouze jednou.

 

 • Bodové hodnocení do PBHL se určí dle celkového času.

 

 • Protest soutěžních družstev přijímá hlavní rozhodčí do 15-ti minut po ukončení pokusu od vedoucího družstva po zaplacení kauce 500 Kč.

O uznání protestu rozhodují přítomní členové rady pořadatelů PBHL. Výjimkou je zjevná porucha časomíry nebo startovacího zařízení.

Při uznání protestu se kauce vrací, v opačném případě kauce propadá PBHL a bude použita pro potřeby závěrečné vyhlášení ligy.

 

 

 

 

6. Způsob provedení požárního útoku

 

 • Dle platných pravidel PBHL a pravidel požárního sportu uvedených ve Směrnici hasičských soutěží SHČMS (příloha č.1), na sklopné terče.

 

 • Koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody, po kterém následuje spojení sacího vedení, savice musí být sešroubovány. Pokus je platný i tehdy, spadl-li koš do vodního zdroje, nebo mimo něj, a byl následně našroubován na savici nad hladinou vody, pokud se savice nedotkla vody.
 • Koš musí být našroubován po celou dobu pokusu i po vytažení z vodního zdroje.
  • Stroj může být před pokusem nastartován.

 

 • Přetlakový ventil nemusí být použit.

 

 • Rozpojení sacího vedení bude provedeno na pokyn rozhodčího.

 

 • Kategorie ženy soutěží se dvěma hadicemi B. Výjimka se uděluje na noční soutěže, kdy kategorie ženy mohou soutěžit se třemi hadicemi B ( musí být uvedeno na pozvánce ).

 

 • Ustrojení soutěžích dle pravidel požárního sportu uvedených ve Směrnici hasičských soutěží SHČMS (příloha č.1)

 

 • Výjimka se uděluje pro soutěž „ Pavouk „ pořádaná SDH Bohumilice, pro tuto soutěž platí navíc zvláštní pravidla – dodatek č. 1 pravidel PBHL.

 

 

7. Technické podmínky

 

a) Stroj

 • Požární stříkačka české, nebo slovenské výroby s funkčními klouby a klapkou, která vychází ze schváleného typu PS 8 nebo PS 12, nebo jejíž schvalovací řízení probíhá. (čerpadlo nové generace) Ovládání plynu mechanické, umístěné na směšovacím zařízení, nebo na místě určené výrobcem. Povolený nástavec na víku čerpadla a držáky savic na tepelném výměníku (chladiči) do výšky 1 cm. 
 • Je povolen karburátor „Weber“.

 

 • Výfukové potrubí musí procházet vývěvou a musí vyúsťovat na původním místě vyrobeném výrobcem.

 

 

b) Sání

 

 • Koš velikost ok v sítu koše může být max. 10x10 mm (s tolerancí ± 1mm).

 

 • Délka savic 2,5m ± 5cm.

 

 • Délka náběhu savicového šroubení max. 3,5 cm (měřeno od bližší hrany drážky pro gumové těsnění).

 

c) Vedení

 

 • Plošné měření se provede dle dodaného jednotného měřidla.

 

 • Hadice "C42" plošná šíře min. 64mm.

 

 • Hadice "B65" plošná šíře min. 100mm.

 

 • Tolerance při měření šířky hadic jsou 2mm.

 

 • Délka hadic min. 19 m.

 

 • Délka hadice se měří včetně půlspojek (bez ozubů).

 

 • Kontrola délky hadic se provede ihned po dokončení útoku, změřením minimálně jedné libovolné hadice u každého soutěžního družstva, určené rozhodčím.

 

 • Hadice určené ke kontrole délky přenesou na místo měření vyzvaní soutěžící.

 

 • Mezi ozuby připravených půlspojek musí projít „papír“ (tloušťky max. 1 mm). Výjimka se uděluje na noční soutěže, kde se startuje tzv. na gumy.

 

 • Za rozdělovač s funkčními uzávěry se považuje i rozdělovač s otočenými pákami.

 

 • Na soutěžích PBHL jsou povoleny hadice B65 a C42.

 

 • Proudnice, průměr výstřikové hubice 12,4 - 13 mm. Maximální délka proudnice je 450 mm včetně půlspojky. Před útokem má rozhodčí na základně právo nechat si předložit proudnice k namátkové kontrole, kontrolu měření výstřikové hubice provede zástupce soutěžního družstva pod dohledem rozhodčího samostatně .

 

 • Čára nástřiku a plocha za čárou nástřiku je nedotknutelná. Proudnice se smí dotýkat země

 

 • Proudnice vlastní, průměr výstřikové hubice 12,4 - 13 mm. Maximální délka proudnice je 450 mm včetně půlspojky. Před útokem má rozhodčí na základně právo nechat si předložit proudnice k namátkové kontrole, kontrolu měření výstřikové hubice provede zástupce soutěžního družstva pod dohledem rozhodčího samostatně .

 

 

 

d) Jiná ustanovení

 

 • Tretry jsou povoleny. Délka hřebů je max 10mm.

 

 • Délka přípravy družstva na základně, dle počtu přihlášených družstev, max. 5 minut. Čas bude upřesněn při nástupu. Limit pro dokončení útoku je u mužů 60 s.

 

 • Připravenost základny před startem signalizuje rozhodčí zvednutím praporku, od tohoto momentu je zakázáno provádět úpravy na základně bez svolení rozhodčího.

 

 • Bylo-li družstvo po odchodu od základny již vyzváno rozhodčím ke startu povelem startéra „Na místa, připravte se!“, končí stanovený limitní čas na přípravu prvního startu (a to i před jeho naplněním) a jakékoli překročení startovní čáry, od počátku tohoto povelu, je bráno jako špatný start. Od počátku uvedeného povelu je základna uzavřena (platí i pro případný opakovaný start).

 

 • Možnost znovuotevření základny je pouze při technické závadě na straně rozhodčích i pořadatele, nebo při náhlé změně povětrnostních podmínek, a to na dobu nezbytně nutnou.

 

 • Dojde-li k pádu nářadí na základně po jejím uzavření (od počátku povelu „Na místa, připravte se!“) nebo po vypršení časového limitu pro přípravu základny, bude pokus přesto odstartován.

 

 • Dráha pro útok musí mít po celé délce minimální šířku 10m.

 

e) Půjčování závodníků

 

 • Za soutěžní družstvo smí startovat pouze jeden půjčený závodník.

 

 • Družstvo si může půjčit jiného závodníka z družstva se šesti členy. Družstvo, které si půjčuje smí také zapůjčit  jen jednoho závodníka ( metoda šest na šest ). Tuto skutečnost oznámí družstvo zapisovateli (pořadateli) a rozhodčímu disciplíny vyplněním příslušného formuláře, přihlášky.

 

 • Kategorie muži a ženy jsou z hlediska půjčování oddělené (pokud žena běží za tým v kategorii MUŽI, nejedná se o půjčování dle pravidel PBHL).

 

 • Pro všechny soutěžící – kategorie MUŽI A ŽENY – platí, že na jedné soutěži může závodník běžet max. 2x.

 

 • Pravidlo o půjčování platí i v případě konání soutěže PBHL s jinou ligou (Šumavská hasičská, Západočeská, Jihočeská ).

 

 • Vypůjčený závodník bude jednoznačně odlišen od ostatních členů družstva - barvou dresu (závodník musí startovat v dresu svého mateřského týmu).

 

 • Pokud bude zjištěno porušení výše uvedených pravidel, budou body odebrány získané body týmu, který si v rozporu z pravidly startující vypůjčil i týmu nebo týmům z kterých tento (tito) závodníci byli.

 

 

8. Měření času

 

 • Čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou.

 

 •  Časomíra musí být konstruována tak, aby měřila s přesností na setiny sekundy.

 

 • Časomíra musí být opatřena viditelnou světelnou tabulí s viditelným časem a místěna na dobře viditelném místě. 

 

 • Při selhání časomíry družstvo opakuje svůj pokus. K opakování pokusu bude po dohodě s pořadatelem vloženo do startovní listiny. 

 

 • Při selhání časomíry je povinností pořadatele zajistit opravu nebo náhradní časomíru. Pokud tato podmínka nebude dodržena, závod bude doměřen stopkami a o započtení výsledků do bodování PBHL rozhodne rada PBHL po ukončení soutěže a oznámí rozhodnutí na závěrečném nástupu.

 

 • Terče musí být konstruovány tak, aby byly vybaveny viditelnou signalizací ukončení pokusu (světelně, mechanicky nebo kombinací obou způsobů).

 

 

9. Startování

 

 • Každé soutěžní družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra nebo startovací techniky (selhání výstřelu apod.).

 

 • Startování musí být prováděno startovací pistolí.

 

 • Startér musí mít možnost vystřelit dva výstřely bez přebíjení.

 

 • Startér a rozhodčí (kontrolující sací vedení během útoku) nesmí být jedna osoba.

 

 • Doporučeno je zajištění startování do mikrofonu, při povelech rozhodčího musí zajistit klid (hudba, komentář atd.).

 

 • Start se povoluje nízký i vysoký.

 

 • Po povelech startéra „Na místa!” a „Připravte se!" zaujmou soutěžící místo před startovní čárou. Startér nebo pomocník startéra musí dohlédnout, aby se soutěžící nedotýkal rukama ani nohama startovní čáry ani dráhy za ní. Zjistí-li pomocník startéra jakoukoliv závadu, musí dát startérovi znamení. Na povel „Pozor!" zaujmou soutěžící konečné startovní postavení. Pokus je odstartován výstřelem z pistole, avšak teprve tehdy, když jsou soutěžící na svých stanovištích v klidu. Musí-li startér z jakýchkoliv důvodů oslovit soutěžícího před výstřelem z pistole, přeruší start povelem „Zpět!" a soutěžící odejdou na shromažďovací (přípravnou) čáru a start se opakuje. Všichni soutěžící musí na povel „Pozor!" okamžitě a bez prodlení zaujmout konečné startovní postavení. Neuposlechnutí těchto povelů v přiměřeném čase se považuje za chybný start. Opustí-li soutěžící své místo rukou nebo nohou před výstřelem, považuje se to za chybný start. Soutěžící, který zavinil chybný start, musí být napomenut. Nebyl-li start proveden v souladu s ustanoveními tohoto pravidla, musí být vrácen druhým výstřelem nebo zapískáním.

 

 

 

10. Hodnocení soutěží

 

 • Družstva umístěná v jednotlivých soutěžích obdrží body do celkového hodnocení PBHL takto:

 

 

UMÍSTĚNÍ

Muži(bodů)

Ženy(bodů)

1.

20

10

2.

17

8

3.

15

6

4.

13

4

5.

11

3

6.

10

2

7.

9

1

8.

8

0

9.

7

0

10.

6

0

11.

5

0

12.

4

0

13.

3

0

14.

2

0

15.

1

0

další místa

0

0

 

 

 • Při dosažení stejného času přísluší oběma, nebo i více družstvům nejvyšší možný počet bodů za dosažené umístění. Ostatní družstva se ale výše neposouvají.

 

 • Družstva na bodovaných místech se musí zúčastnit vyhlášení výsledků. Pokud tak neučiní, nebudou družstvu započítány body do celkového hodnocení (výjimku může povolit pořadatel po dohodě s veliteli jednotlivých družstev). Ostatní družstva se ale výše neposouvají.

 

 • Soutěže s účastí 10 družstev mužů a méně budou probíhat dvou-kolově a to v případě, že celkový počet soutěžních družstev včetně družstev žen nebude vyšší než 15. Tato skutečnost bude oznámena na nástupu soutěžních družstev před zahájením plnění disciplíny. Nejlepší dosažený čas se bude počítat do bodování PBHL.

 

 

11. Celkové vyhodnocení Podboubínské hasičské ligy

 

 • Zpracovávání výsledků a celkové vyhodnocení provede rada PBHL ihned po skončení poslední soutěže.

 

 • Vítězem celého ročníku se stává družstvo s největším počtem získaných bodů. V případě rovnosti bodů se na lepší místo posunuje družstvo s větším počtem prvních míst (druhých, třetích, atd.) po úpravě započtených soutěží do konečného bodového zisku. V případě, že ani toto kritérium nerozhodne, budou rozhodující vzájemné výsledky z poslední soutěže.

 

 

 

12. Podmínky pro pořadatele

 

 • Zajistit rozhodčí, startéra a pomocného startéra.

 

 • Pořadatel soutěže je povinen zajistit proškolení rozhodčích v pravidlech PBHL před zahájením soutěže. Při nástupu soutěžních družstev před zahájením plnění disciplíny seznámí pořadatel soutěžní družstva jmenovitě s hlavním rozhodčím, rozhodčím disciplíny a startérem. Pořadatel zajistí v textové podobě pravidla požárního sportu a pravidla PBHL po celou dobu konání soutěže.

 

 • Při projednávání protestu podaného podle pravidel požárního sportu bude přítomen zástupce pořadatele a velitelé soutěžních družstev.

 

 • Pořadatel je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou řádně přihlášena.

 

 • Na startovní listinu i výsledkovou listinu uvádět název sboru a území okresu.

 

 • Pořadatel je povinen zajistit zaslání výsledků soutěže do 24 hodin. Dále je povinen zajistit napsání článku o své soutěži do 3 dnů a zaslání ho administrátorovi stránek PBHL. Pokud toto nesplní vystavuje se riziku pokuty 500,- Kč.

 

 • Pořadatel je povinen zajistit nafocení každého družstva před zahájením disciplíny.

 

 • Každý pořadatel soutěže uhradí částku 1000,-Kč na první soutěži pokladníkovi rady PBHL.

 

 • Každý pořadatel je povinen přispět věcnými cenami na celkové vyhlášení ligy.

 

 • Pořadatel je povinen zajistit pro družstva umístěná na 1.-3. místě v obou kategoriích poháry. Rozdělení věcných cen je plně v režii pořadatele.

 

 • Pořadatel je povinen provést vyhlášení do 30-ti minut po ukončení posledního útoku.

 

 • Vyznačit místo pro měření délky hadic a délku hadice měřit po skončení soutěžního pokusu.

 

 •   Provést technickou přejímku materiálu u družstev připravujících se na start. Tato technická přejímka se musí provádět na místě k tomu určeném (mimo prostor soutěžní trati a základny), odkud si družstvo bude moci zkontrolovaný materiál přenést na pokyn rozhodčího k základně. 

 

 • Kontrola během technické přejímky musí zahrnovat:

-        šířku hadic

-        rozdělovač - funkčnost uzávěrů

-         savice - délka, délka náběhu šroubení, počet závitů

-         koš - funkčnost zpětné klapky, počet závitů, velikost ok v mřížce

-         stroj – funkčnost uzávěrů, umístění ovládání plynu, zpětná klapka, držáky savic

-        proudnice - průměr výstřikové hubice 12,4 - 13 mm. Maximální délka proudnice je 450 mm včetně půlspojky.

 

 • Pořadatel je povinen zajistit WC a občerstvení.

 

 

13. Pojištění soutěží

 • Protože nepoužíváme přetlakový ventil, doporučujeme pořadatelům soutěží napsat do propozic, že soutěž není pojištěna na zranění způsobené nepoužitím přetlakového ventilu během útoku.

 

Tyto pravidla vycházejí v platnost od 1. 4. 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatek č.1 ( Pravidla PBHL )

Rozstřel o pohár starosty SDH Bohumilice

Vydáno dne 24. 03. 2015

Pravidla:

Soutěž probíhá podle pravidel PBHL na dvě hadice „B“, a to jak muži i ženy na dvou drahách současně, kdy vítěz postupuje dál.

Soutěžní družstva si při nástupu vylosují čísla , podle kterých jsou posléze zařazeni do „pavouka“ - toto pořadí je po vylosování neměnné (muži a ženy – každý má pavouka zvlášť) .

Vylosovaná čísla lichá startují na dráze číslo 1 a sudá na dráze číslo 2. V druhém kole nastupují vítězové lichých duelů na dráze číslo 1 a sudých na dráze č. 2 atd. . V případě lichého počtu družstev a to v jakémkoli kole, bude použito pravidlo „lucky loser“ (šťastný poražený) , kdy poražené družstvo z nejlepším časem toho kola nastoupí na dráze č.2 proti tomuto lichému družstvu.

Začínají muži, a ženy budou zařazovány průběžně (pořadatel včas vyhlásí) i s ohledem na vytvoření dostatečné časové rezervy pro družstva mužů, kteří svůj útok opakují ( „lucky luser“, opakovaný duel, družstva A B)

Určení pořadí: v každém kole se s poražených družstev dle času určí pořadí – např. je osm družstev (4 duely), čtyři družstva postoupí dál ze čtyř poražených se dle času určí pořadí na pátém až osmém místě.

 

 

Situace jaké mohou nastat a jejich řešení do pořadí a bodování:

 

1) takzvaný „lucky loser“ , prohraje svůj duel – je zařazen jako nejlepší s poražených tohoto kola (vyplývá to i z pravidla o určení „lucky loser“)

2) družstvo nedokončí útok nebo je diskvalifikováno = v případě prvního kola je družstvo neklasifikováno (nemá přidělené žádné body) a končí na posledním místě, v případě dalších kol je družstvo zařazeno na poslední místo s poražených družstev tohoto kola a body jsou mu přiděleny dle tohoto pořadí – příklad: je druhé kolo, osm družstev (4 duely) , čtyři postupují ze čtyř poražených má někdo „N“ tento končí na osmém místě a jsou mu do PBHL přiděleny body za toto umístění, v případě dvou družstev s „N“ jsou uděleny dvě sedmá místa a osmé není přiděleno atd.

3) družstva mají schodný čas = rozhoduje čas druhého terče, v případě schodnosti i druhého terče se duel opakuje (započítají se časy až tohoto druhého duelu, časy prvního shodného duelu se nezapočítávají) – v případě poražených družstev je zařazen zvláštní duel, který rozhodne o jejich umístění (tento duel však rozhoduje pouze o jejich umístění a čas tohoto duelu nemá vliv na pořadí dalších družstev)

4) v duelu mají obě družstva „N“ = duel se opakuje (neboť je důležité aby nebyl narušen „pavouk“)

5) dvakrát ulitý start = družstvo, které se neprovinilo automaticky postupuje dál jako vítěz tohoto duelu. Na proviněné družstvo se vztahuje pravidlo č.2.

6) zvláštní pravidlo = potkají-li, se družstva stejného sboru (např. A a B) mají možnost volby! Můžou si od kohokoli půjčit materiál a proběhne klasický duel, nebo každé družstvo provede svůj útok zvlášť jako singl (každý na dráze dle losu) a s výsledných časů se určí vítěz a poražený duelu.