Bookmark and Share

PRAVIDLA: PBHL 2014

Vydáno dne 02. 07. 2014 (4327 x přečteno)

Pravidla PBHL pro rok 2014.


Proč vlastně běhat Podboubínskou hasičskou ligu?

1)     Nechceme běhat okresní ligu, protože máme nakoupené sportovní hasičské vybavení a chceme běhat na silnou mašinu a úzké hadice.

2)     Nechceme jezdit stabilně ligu, která má 10 a více kol. Chceme si odjet seriál 7 soutěží a v případě, že se v týmu domluvíme, zajedeme si zasoutěžit kam budeme chtít.

3)     Na soutěž nejezdíme jen proto, abychom odeběhli útok, ale chceme si soutěž užít kompletně.

 

VÝJIMKY Z PRAVIDEL POŽÁRNÍHO SPORTU PRO POŘÁDÁNÍ PODBOUBÍNSKÉ HASIČSKÉ LIGY

 

1. ÚČAST

 

1.1.   Soutěže se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z celé ČR vždy na základě přihlášky k jednotlivým soutěžím v kategoriích muži a ženy.

 

2. ROZSAH SOUTĚŽE

 

2.1.   Do soutěže budou připuštěna družstva, která se prezentují nejpozději do zahájení soutěže. Zahájením soutěže se rozumí nástup soutěžních družstev na začátku soutěže. Ve výjimečných případech (např. porucha vozu na cestě na soutěž a pod.) může být udělena výjimka. Každé soutěžní družstvo uhradí startovné při prezentaci ve výši určené pořadatelem.
Výše startovného může činit maximálně 200,- Kč.

 

2.2 Do seriálu Podboubínské hasičské ligy může být zařazeno maximálně 7 soutěží.

 

3. ZPŮSOB PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ÚTOKU

 

3.1.   Dle pravidel požárního sportu a pravidel Podboubínské hasičské ligy – muži 3B, ženy 2B. (výjimka při pořádání noční soutěže)

 

3.2.   Požární útok musí být dokončen do 1 minuty od odstartování pokusu.

 

4. TECHNICKÉ PODMÍNKY

 

4.1.   Požární stříkačka české, nebo slovenské výroby s funkčními klouby a klapkou, která vychází ze schváleného typu PS 8 nebo PS 12, nebo jejíž schvalovací řízení probíhá. (čerpadlo nové generace) Ovládání plynu mechanické, umístěné na směšovacím zařízení, nebo na místě určené výrobcem. Povolený nástavec na víku čerpadla a držáky savic na tepelném výměníku (chladiči) do výšky 1 cm.

 

4.2.   Výfukové potrubí musí procházet vývěvou a ústit na původním místě. Povolen je 4-svodový výfuk.

 

4.3.   Savice o délce 2,5 metru (bez tvarových podložek) +/- 5 cm, se šroubením o průměru 110 mm. Minimální počet závitů na koncovkách = 2,5. Koncovka savice ke koši je v max. délce 40 mm včetně závitu. Po ukončení požárního útoku musí být sací vedení spojeno závitovým spojem.

 

4.4.   Koš s funkční klapkou (povolen “motýlek“) a kovovým výpletem ( ocelové struny se nepovažují za kovový výplet ) umožňující vypuštění vody ze sacího vedení. Ovládání klapky na vnějším plášti koše. Koš nemusí mít ozuby na hákový klíč.

 

4.5.   Koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody, po kterém následuje spojení sacího vedení, savice musí být sešroubovány. Pokus je platný i tehdy, spadl-li koš do vodního zdroje, nebo mimo něj, a byl následně našroubován na savici nad hladinou vody, pokud se savice nedotkla vody.

 

4.6.   Koš musí být našroubován po celou dobu pokusu i po vytažení z vodního zdroje.

 

4.7.   Rozdělovač s funkčními uzávěry. Tělo rozdělovače nesmí být žádným způsobem upravováno pro snazší způsob nošení. Za rozdělovač s funkčními uzávěry se považuje i rozdělovač s otočenými pákami.

 

4.8.   Proudnice vlastní, průměr výstřikové hubice 12,4 - 13 mm. Maximální délka proudnice je 450 mm včetně půlspojky. Před útokem má rozhodčí na základně právo nechat si předložit proudnice k namátkové kontrole, kontrolu měření výstřikové hubice provede zástupce soutěžního družstva pod dohledem rozhodčího samostatně . Při nástřiku se proudnice může dotýkat země. Žádný závodník se nesmí ani dotknout čáry stříkání. Tato čára je nedotknutelná. Překročení této čáry bez ohledu nato, zda bylo či nebylo stříkáno na terč, vede k označení pokusu za neplatný.

 

4.9.   Podložka pod savice při nabírání se může použít pouze hladká a rovná (bez výřezu) o maximální tloušťce 10 mm. Může být použita i podložka se vzorem.

Útočné vedení "C" - plošná šířka min. 64 mm (C 42) +/- 1 mm, délka 20 m v toleranci 1 m včetně půlspojky.


Dopravní vedení "B" - plošná šířka min. 100 mm (B 65) +/- 1 mm, délka 20 m v toleranci 1 m včetně půlspojky.

 

4.10.   Pořadatel může před nebo po provedení požárního útoku provést měření plošné šíře a délky hadic. Délka hadice se měří vč. zubu půlspojky.

 

4.11.   Na základně musí mezi ozuby půlspojek  projít papír.

 

4.12.   Ústroj zakrývající celé nohy závodníka (povolen dres s krátkým rukávem). Povolené tretry i tarfy. Opasek lehký o šířce min 40 mm, ochranná přilba. Úprava skeletu přilby není povolená.

 

4.13.   V případě závady na vlastním materiálu (tzn. i pád nářadí po opuštění základny) má družstvo možnost jeho výměny (opravy) pouze v čase přípravy základny!

 

4.14.   Při závodech na sklopné terče není povinností pořadatele doplňovat vodu do kádě během pokusu.

 

4.15.   Je povoleno zapůjčení 1 závodníka (závodnice) do jednoho družstva mužů (žen). V případě zapůjčení jednoho soutěžícího, povolené pořadatelem a včas ohlášené na nástupu před zahájením soutěže budou družstvu, které požádalo o zapůjčení započítávány body do hodnocení PBHL. Toto zapůjčení musí být písemně zaznamenáno pořadatelem včetně jmen. Pro snazší orientaci poběží zapůjčený závodník ve svém domovském dresu. Při nesplnění podmínek článku 4.15. nebudou počítány body do hodnocení nejen družstvu, které si půjčilo, ale ani družstvu, které půjčilo. Půjčování více soutěžících do jednoho soutěžního družstva je nepřípustné.

4.16. V případě konání ligy současně s jakoukoli jinou ligou (např.: ŠHL), platí stejné pravidlo o půjčování závodníků jako při půjčování v rámci PBHL.

4.17. Délka přípravy na základně je maximálně 5 minut. V případě většího počtu družstev má pořadatel možnost přípravu zkrátit na 3 minuty. Čas přípravy začíná běžet uvolněním základny a vyzváním rozhodčího k nástupu družstva na přípravu na základně. Čas, kdy soutěžní družstvo položilo na základnu první část materiálu není rozhodující.

 

4.18. Po usazení stroje na základnu je povolena přítomnost 1 mužského zástupce při přípravě ženské kategorie, který nesmí fyzicky zasáhnout do samotné přípravy.

 

5. MĚŘENÍ ČASU

 

5.1. Čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou. Časomíra musí být konstruována tak, aby měřila na dvě desetinná místa. Při selhání časomíry, družstvo opakuje svůj pokus. Za selhání časomíry se nepovažuje porucha displeje při funkčnosti stopek (ukončit pokus má právo pouze rozhodčí disciplíny). Pro opakování pokusu bude vloženo do startovní listiny po dohodě s pořadatelem. Pokud dojde k takové poruše časomíry, že nebude možné ji v rozumné době opravit a znovu zprovoznit, rozhodne pořadatel s veliteli jednotlivých družstev jak situaci řešit. Cílové zařízení (terče, nebo sklopky) musí být vybaveny viditelnou signalizací ukončení pokusu (světelně, mechanicky, nebo kombinací obou způsobů).

 


6. STARTOVÁNÍ

 

6.1. Povely - "Na místa, připravte se!" (jeden povel), "Pozor!", výstřel.

Po povelu "Na místa, připravte se" následuje libovolná pauza na uklidnění celého soutěžního družstva. Po povelu "Pozor" následuje do 1 vteřiny startovní výstřel. Po povelu "Pozor" se nesmí žádný soutěžící stojící na startu pohnout. Každé družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra, nebo startovací techniky. Startování musí být provedeno startovací pistolí. Při špatném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem, nebo píšťalkou.

 

7. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ

 

UMÍSTĚNÍ

Muži(bodů)

Ženy(bodů)

1.

20

10

2.

17

8

3.

15

6

4.

13

4

5.

11

3

6.

10

2

7.

9

1

8.

8

0

9.

7

0

10.

6

0

11.

5

0

12.

4

0

13.

3

0

14.

2

0

15.

1

0

další místa

0

0


7.1. Při dosažení stejného času přísluší oběma, nebo i více družstvům nejvyšší možný počet bodů za dosažené umístění. Ostatní družstva se ale výše neposouvají.

 

7.2. Družstva na bodovaných místech se musí zúčastnit vyhlášení výsledků. Pokud tak neučiní, nebudou družstvu započítány body do celkového hodnocení (výjimku může povolit pořadatel po dohodě s veliteli jednotlivých družstev). Ostatní družstva se ale výše neposouvají.

 

7.3. Vítězem celého ročníku se stává družstvo s největším počtem získaných bodů. V případě rovnosti bodů se na lepší místo posunuje družstvo s větším počtem prvních míst (druhých, třetích, atd.) po úpravě započtených soutěží do konečného bodového zisku. V případě, že ani toto kritérium nerozhodne, budou rozhodující vzájemné výsledky z poslední soutěže.

 

7.4. Na poslední soutěži dle kalendáře bude vyhlášení celkového pořadí Podboubínské hasičské ligy.

 

7.5. Soutěže s účastí 10 družstev mužů a méně budou probíhat dvou-kolově a to v případě, že celkový počet soutěžních družstev včetně družstev žen nebude vyšší než 15. Tato skutečnost bude oznámena na nástupu soutěžních družstev před zahájením plnění disciplíny. Obě kola budou samostatně započítávána do bodování PBHL. Započítávány budou všechny soutěže, žádná se neškrtá.

 

7.6. Pořadatel dané soutěže si vyhrazuje právo v závažných případech (např. neúnosné povětrnostní podmínky, nedodržení regulérnosti závodní tratě) změnit ustanovení uvedené v bodě 7.5..

 

 

8. PODMÍNKY PRO POŘADATELE

 

8.1. Pořadatel soutěže je povinen zajistit proškolení rozhodčích v pravidlech PBHL před zahájením soutěže. Při nástupu soutěžních družstev před zahájením plnění disciplíny seznámí pořadatel soutěžní družstva jmenovitě s hlavním rozhodčím, rozhodčím disciplíny a startérem. Pořadatel zajistí v textové podobě pravidla požárního sportu a pravidla PBHL po celou dobu konání soutěže.

 

8.2. Při projednávání protestu podaného podle pravidel požárního sportu bude přítomen zástupce pořadatele a velitelé soutěžních družstev.

 

8.3. Pořadatel je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou řádně přihlášena.

 

8.4. Na startovní listinu i výsledkovou listinu uvádět název sboru a území okresu.

 

8.5. Čára stříkání v minimální délce 10 m, s maximální výškou 20 mm.

 

8.6. Každý pořadatel soutěže uhradí částku 500,- Kč.

 

8.7. Pořadatel je povinen zajistit pro družstva umístěná na 1.-3. místě v obou kategoriích poháry. Rozdělení věcných cen je plně v režii pořadatele.

 

8.8. Pořadatel je povinen provést vyhlášení do 30-ti minut po ukončení posledního útoku.

 

8.9. Podávání protestů podle pravidel požárního sportu.

 

8.10. Pořadatel je povinen zajistit dostatečnou slyšitelnost povelů startéra (brát v úvahu ozvučení soutěže, použití mikrofonu apod.)

 

8.11. Pořadatel je povinen zajistit WC a občerstvení